INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW GRUPY „DEVELOCITY”

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO)

Współadministrowanie danymi osobowymi

Informujemy, że dokonujemy współadministrowania Pani / Pana danymi osobowymi w związku z umową o współadministrowanie danymi osobowymi Klienta zawartą pomiędzy Develocity Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495911, posiadająca NIP 1070028820 oraz REGON 147107617 – jako Współadministratorem koordynującym – a wymienionymi niżej spółkami, zwanymi dalej wraz ze Współadministratorem koordynującym „Współadministratorami”, a każda z osobna „Współadministratorem”:

 1. Develocity I Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534464, posiadająca NIP 5252603806 oraz REGON 47107617;
 2. Develocity Szczyrk Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000776268, posiadająca NIP 9542802663 oraz REGON 382810467;
 3. Develocity Kraków Sołtysowska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000808807, posiadająca NIP 9542808772 oraz REGON 384623634;
 4. Develocity Katowice Pułaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000811415, posiadająca NIP 9542809211 oraz REGON 384734345.

Zasady współadministrowania są zamieszczone na stronie internetowej www.develocity.pl oraz stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Współadministrator koordynujący

Develocity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KRS 0000495911
NIP 1070028820
REGON 147107617

 

Dane kontaktowe Współadministratora koordynującego

ul. Konduktorska 33
40-155 Katowice
tel. +48 577 133 330
e-mail: office@develocity.pl

Kategorie przetwarzanych danych

W celach określonych poniżej, będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani / Pana danych osobowych:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu utrzymania kontaktów ze Współadministratorem oraz marketingu własnych produktów i usług Współadministratorów, na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 oraz art. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) – w oparciu o wyrażoną przez Panią / Pana dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymanie kontaktów z klientami, prawidłowa komunikacja, marketing własny, przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych, ochrona i obrona roszczeń.

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją

Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być:

 • pracownicy i współpracownicy Współadministratorów;
 • spółki i podmioty powiązane ze Współadministratorami, w tym powiązane organizacyjnie, kapitałowo lub osobowo;
 • podmioty, którym Współadministrator zleca przeprowadzenie działań marketingowych;
 • współpracujący ze Współadministratorem adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych;
 • podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);
 • podmioty świadczące usługi:
  • informatyczne oraz nowych technologii;
  • płatnicze;
  • księgowo- finansowe;
  • audytorskie i kontrolne;
  • drukarskie;
  • niszczenia dokumentów;
  • pocztowe oraz kurierskie.

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Pani / Pana dane do czasu wycofania przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W odniesieniu do prowadzenia przez nas działań marketingowych, będziemy przetwarzać Pani / Pana dane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych i sprzedażowych określonym kanałem komunikacji, bądź do czasu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu.

Dane osobowe przetwarzane w związku z obsługą ewentualnego Pani / Pana zapytania, przechowywać będziemy przez czas niezbędny do wyjaśnienia Pani / Pana sprawy i udzielenia wyczerpującej odpowiedzi, bądź przez czas niezbędny do obrony i ochrony roszczeń.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani /Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
 2. prawo dostępu do dotyczących Pani / Pana danych osobowych;
 3. prawo żądania ich sprostowania;
 4. prawo żądania ich usunięcia;
 5. prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych ze względu na Pani / Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Współadministrator przetwarza Pani / Pana dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu;
 7. prawo do przenoszenia Pani / Pana danych osobowych;
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wskazujemy, iż brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy ze Współadministratorem.  

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania

Na podstawie Pani / Pana danych osobowych Współad­mi­ni­stra­torzy nie bę­dą podejmowali decyzji w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wa­ny oraz nie bę­dą do­ko­ny­wać pro­fi­lo­wa­nia, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

Informacja, czy dane osobowe będą przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Współadministratorzy zasadniczo nie przekazują danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Współadministrator może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W każdej chwili może Pani / Pan zażądać dalszych informacji i kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Ulubione ()